+31 653384166
Nederlands English
Knoops Mediation en Conflictbemiddeling

Algemene voorwaarden

Van Knoops IDD Mediation & Conflictbemiddeling
Waarin geregeld is binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.
Samengesteld door Valluga & Straathoff, welke het repro- en auteursrecht uitdrukkelijk aan zich voorbehoudt.
 

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en te verrichten diensten door Knoops IDD ( de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden ( de opdrachtgevers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
Eventueel andere toepasselijk algemene voorwaarde, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend
 

ARTIKEL 2 OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering geven aan de opdracht door de opdrachtnemer.
2. Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, is de opdrachtnemer aan deze gebonden voor zover en op de wijze als door hem bevestigd.
3. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop door personeel van de opdrachtnemer of door tussen personen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
4. De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren, onder opgave van redenen.
5. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien door omstandigheden waaronder de aard, de omvang of spoedeisendheid van de opdracht geen opdrachtbevestiging is verzonden of verzonden is kunnen worden, wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging.
6. De Opdrachtnemer is gerechtigd voor aanvang van de overeenkomst een voorschot te verlangen. Indien dit voorschot niet binnen de afgesproken termijn wordt voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de opdracht op te schorten.
 

ARTIKEL 3 BETALINGSCONDITIES

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling binnen 14 dagen na het verstrekken van de opdracht dienen te geschieden, onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling.
De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig ander verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet.
De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en indien deze overlijdt of in liquidatie treedt.
Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na het verstrekken van de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd na verstrijken van voornoemde termijn aan de opdrachtgever, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een vertragingsrente ad 1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakt. De buitengerechtelijk incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 22,69 vermeerderd met de verschuldigde BTW. De buitenrechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gesteld.
 

ARTIKEL 4 ONTBINDEN EN ANNULEREN

De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijke indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Indien de opdrachtnemer in annulering toestemt heeft deze het recht, ten gevolge van winstderving, 10% van de hoofdsom in rekening te brengen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht, te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer reeds is gepresteerd.
 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke ook, ontstaan door uitvoering van de opdracht, tenzij deze schade hem toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of grove nalatigheid van personen voor wiens handelen de opdrachtnemer aansprakelijk is.
 

ARTIKEL 6 OVERMACHT

De opdrachtnemer heeft het recht, hiertoe gedwongen door overmacht, de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadeloosstelling.
Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, stakingen in het eigen bedrijf etc.
Indien de overmachtsituatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer mede het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie is geëindigd.
 

ARTIKEL 7 KLACHTEN

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na het verstrekken van het rapport door opdrachtnemer. Indien geen rapport wordt verstrekt, dienen reclames schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht binnen 14 dagen nadat opdrachtgever door opdrachtnemer op de hoogte is gebracht het einde c.q de resultaten van de opdracht.
 

ARTIKEL 8 BESCHEIDEN EN GEGEVENS

Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welk opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het uit voeren van de opdracht, tijdig ter beschikking stellen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke ontstaat door onjuistheden in verstrekte gegevens en/of bescheiden.
Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte gegevens en/of bescheiden onder zich te houden tot opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 

ARTIKEL 9 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de uitvoering van de opdracht zal geschieden
Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht naar beste vermogen uit te voeren.
Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, te laten geschieden door derden.
 

ARTIKEL 10 GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van arrondissement van woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.
 

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Roermond onder aktenummer: 319/1988.
K.V.K. te Roermond nr. 13019999